Hjem - Lions Holstebro Karoline

Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER for Lions Club Holstebro Karoline

Klubbens vedtægter er i overensstemmelse med "Lions International, Multipeldistrikt 106, Danmark".

§ 1. Tilknytning til Lions International.
Klubben er godkendt af LCI, The International Association of Lions Clubs, og er som tilknyttet denne sammen-slutning forpligtet til at overholde dennes love og vedtægter.
§ 2. Klubbens navn.
Klubbens navn er Lions Holstebro Karoline og området er inden for Holstebro kommune.
§ 3. Klubbens formål.
• At hjælpe mennesker i nød, lokalt, regionalt og globalt.
• At forene medlemmer i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse.
• At skabe og opretholde forståelse mellem verdens folk.
• At være aktivt interesseret i medborgerlige, kulturelle, sociale og etiske anliggender.
• At danne forum til fri drøftelse af alle anliggender af almen interesse, dog således at klubbens med-lemmer ikke diskuterer partipolitik og trosbekendelser.
• At anspore personer til at tjene samfundet uden personlig interesse.
§ 4. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af klubben kan hovedsagelig optages kvinder.
Medlemskab kan opnås efter indbydelse, opfordring eller ansøgning.
Klubbens bestyrelse træffer efter indstilling fra medlemsudvalget afgørelse om optagelse af foreslåede perso-ner. Transfer af medlemmer sker automatisk.
§ 5. Udmeldelse.
Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved fremsendelse af skriftlig udmeldelse til klubbens præsi-dent, men fritages ikke for at betale forfaldent kontingent og andre udgifter til klubben.
Udmeldelse i en halvårsperiode medfører ikke tilbagebetaling af del af kontingentet. Et udmeldt medlem skal aflevere ting, der tilhører klubben, og undlade at anvende Lions emblemer og kendetegn.
§6. Fortabelse af medlemskab.
Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales til trods for frem-sendelse af en rykker. Dette kan besluttes af et flertal i bestyrelsen, og uden at medlemmet har adgang til at lade dette prøve af generalforsamlingen. Andre årsager til eksklusion skal være tungtvejende.
§ 7. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales halvårligt forud 1.1. og 1.7. Kontingentet anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter, samt til betaling af klubbens afgifter til LCI, Multipellet og Distriktet.
§ 8. Regnskabsår, klubår
Regnskabsåret går fra 01.04 til 31.03, medens klubåret går fra 01.07 til 30.06
§ 9. Generalforsamlingen.
Generalforsamling indkaldes af præsidenten med mindst 2 ugers varsel med dagsorden ved e-mail eller tilsva-rende elektronisk post, herunder forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af klubåret, som slutter 30/6.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være præsidenten i hænde senest den 1. marts.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Referat udarbejdes af sekretæren og underskrives af dirigenten.
Valg sker ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem begærer det. Der kan ikke behandles punkter på gene-ralforsamlingen, som ikke fremgår af dagsordenen med de indkomne forslag.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Præsidentens beretning om klubbens virke i det forløbne år.
3. Aktivitetskasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Klubkassereren forelægger det reviderede regnskab for klubkassen, samt budget for det kommende år til godkendelse
5. Bestyrelsen stiller forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Valg af præsident.
7. Valg af kasserer - vælges for 2 år ad gangen - klubkasser i lige år, aktivitetskasser i ulige år.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor til klubkassen og aktivitetskassen.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, hvis en tredjedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivel-se af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes senest en måned efter at anmodning er modtaget og med indvarsling som ovenfor nævnt.
§ 11. Bestyrelsen.
Klubbens bestyrelse består af 5 -7 personer.
Bestyrelsen vælges blandt medlemmer med min. 1 års anciennitet.  Der afholdes skriftlig afstemning, hvis flere end 7 personer stiller op.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, herunder opgaver vedrørende aktiviteter, økonomi og bevilling af donationer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt, og når et flertal af bestyrelsen er til stede. Der træffes beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling samles den nye bestyrelse og udpeger de enkelte poster i henhold til forretningsordenen for bestyrelsen. Samtidig sammensættes udvalgsliste for det kommende klubår.
§ 12. Tegningsregel.
Klubben tegnes af 2 kasserer i forening eller af præsidenten i forening med en kasserer.
Kassererne tildeles enefuldmagt til banken. Andre kan tildeles kiggeadgang.
§ 13. Hæftelse.
Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser. Klubben hæfter således alene med sin formue.
§ 14. Klubbens opløsning.
Klubben kan ikke opløses så længe et eller flere medlemmer, som LCI måtte anse som tilstrækkelige, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love.
I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til LCI, Lions Danmark og Distrikt 106, og klubbens formue skal anvendes til eller tilbydes til en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions klub, efter generalforsamlingens bestemmelse.
§ 15. Ændring af vedtægten.
Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to tredjedele majoritet af de fremmødte medlemmer, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om vedtægtsændring, og hvilke forhold forslaget angår.Vedtaget på Generalforsamling d. 9.4.24
 


 

Følg Lions