Lions Holstebro KarolineForsideKlubbenScrapbogVi støtterAktiviteterLinks 
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

  VEDTÆGTER for Lions Club Holstebro Karoline

Klubbens vedtægter er i overensstemmelse med "Lions International, Multipeldistrikt 106, Danmark".

§ 1 Tilknytning til Lions Club International.
Klubben er godkendt af The International Association of Lions Clubs og tilknyttet denne sammenslutning og er således forpligtet til at overholde sammenslutningens love og vedtægter som indeholder bestemmelser bl.a. om sammenslutningens formål, medlemsskab i klubberne, repræsentation på distriktsmøderne, betaling af kontingent samt foretagelse af visse løbende indberetninger.

§ 2 Klubbens navn og område.
Klubbens navn er Lions Club Holstebro Karoline, og dens område i henhold til artikel III stk. 3 i Lions Internationale lov er Holstebro Kommune.

§ 3 Optagelse af medlemmer..
Medlemskab kan kun opnås efter indbydelse (Fra LCI love Artikel VIII stk. 2.)  Hvis et Lionsmedlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hendes lions etiske kvalifikationer og humanitære engagement, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse.
Alle forhandlingerne vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.
Inden anmeldelsen til Lions Club International skal tiltrædelsesafgiften og medlemskontingentet være betalt.


§ 4 Transfer af medlemmer.
Overflytning af et nyt medlem finder typisk sted, hvis en Lion flytter fra en by til en anden. Der kan da søges optagelse i en Lions club i den nye by. Et sådant medlem betragtes som transfer medlem.
Reglerne for optagelse af et transfer medlem er i princippet de samme som for optagelse af et nyt medlem, dog kan et transfer medlem selv søge om optagelse i klubben.
Ansøgning om optagelse i klubben behandles i medlemsudvalget, der evt. indhenter udtalelse fra transfermedlemmets tidligere klub.
Præsidenten bekendtgør det ønskede medlemsskab på et klubmøde. Indsigelse skal som ved nye medlemmer tilgå præsidenten senest 14 dage efter klubmødet. Herefter beslutter bestyrelsen, om medlemsskabet kan godkendes, og transfer medlemmet orienteres af præsidenten om resultatet.
Medlemmet er inden for Lions systemet (acciennitet) i max. 6 mdr., og der skal i denne periode ikke betales indmeldelsesgebyr.

§ 5 Kontingent.
Ved optagelse i klubben betales det af den internationale bestyrelse fastsatte indmeldelsesgebyr, jfr. artikel VIII stk. 1 i den internationale lov.
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales halvårsvis forud med forfaldsdatoer 1. januar og 1. juli.
Kontingentet anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter og klubbens afgift til Lions International, multipeldistriktet og deldistriktet, og dets størrelse skal fastlægges under hensyn hertil. Kontingentstørrelsen fastlægges på den ordinære generalforsamling.
Såfremt et medlem optages i løbet af en kontingentperiode, betales der kontingent for antal hele måneder frem til næste kontingentindbetaling. En måned andrager 1/12 af kontingentet.

§ 6 Udmeldelse.
Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.karoline@lions.dk, men det fritager ikke for at betale forfaldent kontingent eller andre afgifter til klubben.
Udmeldelse skal foreligge senest 25. april eller 25. oktober, idet afgiften forfalder til deldistrikt, multipeldistrikt og Lions International pr. 31. maj og 30. november.
Et udmeldt medlem er forpligtet til at aflevere ting, der tilhører klubben samt at undlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller andre kendetegn.

 
§ 7 Udelukkelse.
Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelser udelukkes af klubben når medlemmet
- trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale forfaldent kontingent
- uden at melde forfald er udeblevet fra tre på hinanden følgende klubmøder eller fra 6 klubmøder inden for et klubår
- i væsentlig grad tilsidesætter sine pligter over for den internationale sammenslutning, særligt ved at virke imod Lions Internationals formål
- uden fyldestgørende grund nægter at yde personlig bistand til klubbens aktiviteter.
Udelukkelse kræver enstemmighed i bestyrelsen og skal godkendes på et klubmøde med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
Inden beslutningen om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om den foreliggende risiko for udelukkelse og derved give medlemmet mulighed for selv at udmelde sig.
Udelukkede medlemmer er forpligtet som udmeldte medlemmer i henhold til § 6.

§ 8 Generalforsamling.
stk. 1 - Indkaldelse

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved e-mail med udkast til dagsorden til hvert enkelt medlem.
Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes af klubbens sekretær og underskrives af dirigenten og arkiveres i Lions Office.


Beslutninger træffes af de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved vedtægtsændringer, jfr. § 14.

Stk. 2 - Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den 16. april efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.
3. Klubkasseren fremlægger foreløbigt regnskab for klubbens administration for regnskabsåret (1.4. - 31.3.) samt budget for det kommende klubår.
4. Aktivitets-kassereren fremlægger foreløbigt regnskab for klubbens aktiviteter for regnskabsåret (1.4. - 31.3.).
5. Bestyrelsen stiller forslag om størrelse af kontingent for det kommende klubår.
6. Valg af præsident.
7. Lige år: Valg af klubkasserer, ulige år: Valg af aktivitetskasserer.
8. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to revisorer
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt.

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til
bestyrelse.karoline@lions.dk, senest 2 uger inden generalforsamlingen. Herefter udsendes endelig dagsorden med de indkomne forslag.
Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, dirigenten bestemmer.
Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30. juni, kassererne dog for en 2-årig periode. Alle valg skal ske skriftligt.
Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte bestyrelse personer til klubbens særlige poster, herunder formændene for de permanente udvalg.

Stk. 3 - Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, hvis en trediedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er modtaget.

§ 9 Tegningsregler.

 
Stk. 1 - Tegningsregler
Klubben tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 kasserere i forening.
 
Stk. 2 - Fuldmagt
Kassererne udstedes enefuldmagt til bankkontoen og der kan gives kiggeadgang til klubmedlemmer.
 
§ 10 Administrative forhold.

Stk. 1 - eneralforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender inden for de grænser, der fastsættes af Lions Club International gennem love og bekendtgørelser.

Stk. 2 - estyrelsen
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben og klubbens præsident er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte og udtale sig om anliggender, som den fremlægger til beslutning på et klubmøde.
Den sidst afgåede præsident fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse, men har kun stemmeret, når stemmerne står lige.
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum mindst én gang om måneden efter præsidentens bestemmelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen stiller forslag om, hvem der skal være præsident, vicepræsident, sekretær, klubkasserer, aktivitetskasserer og klubmester.
Bestyrelsen består af pastpræsident, præsident, vicepræsident, sekretær, klubkasserer, aktivitetskasserer og klubmester.
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens fane.

Stk. 3 - Aktivitetskassen
Klubben skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttigt arbejde oprette en aktivitetskasse. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det/de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål. Underskud på aktiviteter kan ikke bogføres på aktivitetskontoen. Underskud betales af klubkassen.

 
Alle sponsorater behandles af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan bevilge sponsorater på kr. 3.000 og orienterer herom på klubmødet.
Sponsorater over kr. 3.000: Bestyrelsen fremlægger sin indstilling på førstkommende klubmøde. Såfremt mere end halvdelen af de fremmødte ikke bakker op om bestyrelsens indstilling, bevilliges beløbet ikke.

Stk. 4 - Klubkassen
Klubben skal til administration af medlemmernes kontingent oprette en klubkasse. Klubkassens midler kan kun anvendes til administration af klubben, eller til eventuel dækning af en underskudsgivende aktivitet.

Stk. 5 - Revisorer
Revisorerne reviderer såvel det administrative regnskab som regnskabet af aktivitetsmidlerne. De må påse, at der ikke blot foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, samt at midlerne er anvendt til de bestemte formål.
Regnskabsåret løber fra den 1. april til 31. marts.

Stk. 6 - Udvalg
Der er følgende permanente udvalg: Medlemsudvalg, programudvalg og aktivitetsudvalg.
Bestyrelsen nedsætter herefter det nødvendige antal udvalg (permanente og ad hoc), herunder såvel administrative som aktivitetsudvalg, samt udpeger formanden for udvalgene. Permanente udvalg bør have et bestyrelsesmedlem som medlem.
Alle medlemmer, der ikke har andet specifikt hverv, bør være medlem af et permanent udvalg eller et ad hoc- udvalg i løbet af klubåret, idet der dog tages hensyn til specielle arbejdsmæssige, familiemæssige og helbredsmæssige forhold.

§ 11 Hæftelse for klubbens forpligtelser.
Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

§ 12 Klubmøder.
Ordinært klubmøde afholdes 1 gang månedligt, 2. tirsdag i måneden. Juli og august er feriemåneder.

Falder 2. tirsdag i måneden i en skoleferie (Uge 7 og uge 42) afholdes klubmødet ugen før.
Herudover afholdes der udvalgsmøder efter udvalgenes beslutning.
Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med programudvalget dagsorden for hvert klubmøde og programudvalget udsender mødeindkaldelse til medlemmerne. Bestyrelse/Sekretærer udsender separate mødeindkaldelser m.h.t. generalforsamling i april og januar klubtrivselsaften i ulige år.
På klubmødet træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne.
I tilfælde af betydningsfulde afgørelser skal sagen behandles på to på hinanden følgende klubmøder.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære klubmøder.
Klubmødets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§ 13 Klubbens opløsning.
Klubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer som The International Association af Lions Club anser for tilstrækkelige, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love.
I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen, og klubbens almindelige formue skal tilbydes en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions Club, efter generalforsamlingens bestemmelse.
Den under en oprettet aktivitetskasse henhørende formue kan alene anvendes i henhold til § 9 stk. 3 enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger og lignende med formål svarende til de i § 9 stk. 3 nævnte.

§ 14 Vedtægtsændringer.
Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to trediedels majoritet, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om en vedtægtsændring samt hvilke forhold, forslaget angår.


Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling d. 13. april 2005
Vedtægter revideret (§ 3) på ordinær generalforsamling d. 12. april 2011
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 2 og 6) på ordinær generalforsamling d. 9. april 2013.
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 3 og 6) på ordinær generalforsamling d. 8. april 2014.
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 2, (§ 12 og bilag 1) på ordinær generalforsamling d. 14. april 2015.
Vedtægter revideret (§ 12) på ordinær generalforsamling d. 11. april 2017.
Vedtægter revideret (generelt) på ordinær generalforsamling d. 9. april 2019
 
 
Lions Club Holstebro Karoline
Holstebro, de 9. April 2019 
 
Bestyrelsen:
 
____________________                                               __________________________
Theresa Csizmadia (P)                                                    Lotte Brændgaard (PP)

____________________                                               __________________________
Bente Fruergaard (S)                                                      Anne Grethe Andersen (K)
  
___________________                                                 _________________________
Britta Clausen(CM)                                                          Else From(ØBM)
 
  
 
 
BILAG A.
 
 
Medlemsoptagelse – Lions Club Holstebro Karoline

Nye medlemmer:
Forslag til nye medlemmer kan fremsættes af ethvert medlem overfor Medlemsudvalget: medu.karoline@lions.dk.
Medlemmetsponsor bør uden at opfordre til medlemskab forklare, hvad Lions står for, og prøve at fornemme, om der er en positiv indstilling til organisationen. Medlemmet/sponsor bør aldrig omtale for kandidaten, at vedkommende er foreslået som medlem eller invitere kandidaten til klubmøde med optagelse for øje, før kandidaten er gået igennem optagelsesproceduren.
 
Optagelsesprocedure:
Forslagsstilleren beskriver det potentielle medlem på klubmødet.
I referatet fra klubmødet, skal det fremgå, at der var forslag til nyt medlem. Der nævnes ikke navne. Navne kan oplyses ved henvendelse til Medlemsudvalget. Senest 14 dage efter udsendelse af referat, skal evt. indsigelse mod foreslåede emner meddeles skriftligt til Medlemsudvalget: medu.karoline@lions.dk. Hvis et Lionsmedlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for vedkommendes Lions-etiske kvalifikationer og humanitære engagement, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse. Alle forhandlinger vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.
 
Forberedelse til optagelse:
Efter optagelsesproceduren opfordrer sponsor det potentielle medlem til at blive optaget i klubben. Sponsor sørger forinden for, at kandidaten får en fyldestgørende information om Lions organisation, Lions formål, hvilke aktiviteter vi arbejder med, kontingentets størrelse og øvrige udgifter. Er kandidaten efter orienteringen interesseret, inviteres kandidaten med til førstkommende klubmøde for at få et indtryk af klublivet. Klubben betaler gæstens fortæring ved de 2 første møder.
Når kandidaten er klar til optagelse, meddeler sponsor dette til præsidenten, hvorefter optagelse finder sted.
 
Optagelse af nyt medlem:
Præsidenten beder det nye medlem træde frem og byder velkommen i klubben, udleverer velkomstmappen, nål, blomster og vin. Efter velkomsten opfordres alle de tilstedeværende til at gå frem og ønske det nye medlem velkommen i klubben.
 
Efter optagelsen:
Sponsor vejleder det nye medlem om klubbens  og aftaler, om vedkommende ønsker at følge sin sponsor resten af klubåret eller ønsker at blive medlem af et andet udvalg.
Sponsor og klubbens medlemmer har pligt til at påse, at det nye medlem føler sig godt tilpas i klubben.
Det påhviler klubmesteren altid at placere sponsor og et nyt medlem sammen i den periode, det nye medlem føler behov for dette.
 
Sponsor:
 En sponsor skal i starten gerne sørge for at hente og bringe det nye medlem (evt. aftale med et andet medlem hvis man er forhindret). Sponsor skal tjekke op på, at det nye medlem har forstået tingene, og hvad det indebærer. Sørge for, at deltage sammen med det nye medlem i de møder, der afholdes for nye Lions osv. Sponsor skal - så vidt muligt - deltage i aktiviteterne sammen med det nye medlem.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark