Hjem - Lions Holstebro Karoline

Menu

Forretningsorden for bestyrelsen

Denne forretningsorden er en vejledning til bestyrelsen om hvordan klubben ledes. Vedtægterne har forrang for denne forretningsorden.
Forretningsordenen vedtages af den siddende bestyrelse ved simpelt flertal og er gældende indtil en bestyrelse ønsker ændring.

§ 1 – Bestyrelsens konstituering
Snarest muligt efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling afholder den nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig.  Præsidenten er valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen sammensætter de enkelte poster efter simpelt flertal i bestyrelsen.

§ 2 – Bestyrelsens sammensætning
Medlemmerne er valgt eller genvalgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5-7 personer
• Kassererne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
Klubkasserer vælges i lige år. Aktivitetskasserer i ulige år.
• Vicepræsidenten efterfølger normalt præsidenten.
• Den afgående præsident fortsætter som past-præsident i det kommende Lions-år.
• Øvrige medlemmer er på valg hvert år, men kan genvælges
Der benyttes de titler, der er tildelt fra Lions, men opgaverne kan variere. Hvis et nyt medlem i bestyrelsen ønsker en opgavebeskrivelse, udarbejder bestyrelsen denne snarest efter generalforsamlingen.

§ 3 - Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder med regelmæssige mellemrum bestyrelsesmøder, der indkaldes med 1 uges varsel, og dagsorden fremsendes inden mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøderne og offentliggør dette i Lions Office og fremsender til klubbens medlemmer.

§ 4 - Økonomi
• Aktivitetskassen.
Midler, der er fremskaffet gennem det humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde, skal stå på en konto for sig.
Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det/de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål. Der skal laves regnskab for hver aktivitet, så det kan offentliggøres, hvis nødvendigt, hvad den enkelte aktivitet/indsamling er brugt til.
Nogle aktiviteter kræver ansøgning til Indsamlingsnævnet. Aktivitetskasserer er ansvarlig for at undersøge dette.
Underskud på aktiviteter kan ikke dækkes af aktivitetskassen. Underskud betales af klubkassen.
• Klubkassen.
Medlemmernes kontingent indsættes på en klubkonto.
Klubkassens midler er medlemmernes egne penge. Når de eksterne kontingenter er betalt, bruges klubkassens midler i henhold til aftale med den siddende bestyrelse.


§ 5 - Uddeling af Sponsorater
Alle ansøgninger om sponsorater behandles af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan bevilge sponsorater på kr. 5.000 og orienterer herom på klubmødet.
For sponsorater over kr. 5.000 fremlægger bestyrelsen sin begrundede indstilling på førstkommende klubmøde.  Dette besluttes ved simpelt flertal.
Sponsorater vedr. en aktivitet, som er bestemt på forhånd, kan indstilles af det pågældende udvalg. Bestyrelsen tager den endelige beslutning, og det meddeles på førstkommende klubmøde.

§ 6 - Udvalg
Bestyrelsen beslutter, evt. i samarbejde med formændene for udvalgene, hvor mange personer, der bør være i udvalgene i det kommende klubår.
Udvalgslisten skal fremlægges inden 1.7.  Der er mulighed for at sige nej til et udvalg, men alle bør som udgangspunkt deltage i mindst et udvalg/bestyrelse.
De vitale poster og udvalgsformændene skal dog være indtastet i Lions Office inden udgangen af april.

§ 7 - Klubmøder.
Ordinært klubmøde afholdes 1 gang månedligt, normalt 2. tirsdag. Juli og august er feriemåneder.
Programudvalget kan i samarbejde med bestyrelsen beslutte en anden dato, som meldes ud hurtigst muligt. Der kan arrangeres klubmøder med ledsager eller sammen med andre klubber i Lions.
Besøgende fra andre klubber er altid velkomne.
Ved afbud efter fristens udløb betaler medlemmet den anførte pris til klubkassereren.

§ 8.  Dokumentation.
Klubben benytter Lions Office til arkiv af alle forhold vedr. klubbens virke, generalforsamling, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, regnskaber etc.  Sekretæren eller KLOA er ansvarlige for at dette overholdes.

§ 8 - Medlemsoptagelse
Forslag til nye medlemmer fremsættes af et medlem, som henvender sig til medlemsudvalget eller bestyrelsen. Indstillingen skal indeholde navn, alder, bopæl og overordnet CV. Kommer henvendelsen eksternt fremsendes forespørgslen til medlemsudvalget, som tager kontakt til vedkommende.
Potentielle medlemmer har ret til at deltage i 2 møder, hvor klubben betaler for deltagelse, således at de kan vurdere om de ønsker optagelse.
Præsidenten står for optagelsesproceduren, medens bestyrelsen står for det praktiske.
Alle nye medlemmer tildeles en sponsor, der er ansvarlig for at informere om udvalg, regler mv. Er sponsor forhindret i dette, sørger medlemsudvalget for at det nye medlem kommer godt i gang i klubben.

§ 9 - Orlov
Medlemmer kan meddele bestyrelsen at de ønsker orlov i en kortere eller længere periode, dog max 1 år. Orlov fritager ikke for kontingentbetaling.

Vedtaget på klubmøde d. 9.4.24.

Tina Mc. Gregor
Præsident

Følg Lions