Hjem - Lions Holstebro Karoline

Menu

Arbejdsbeskrivelser

ARBEJDSBESKRIVELSER

Præsidenten:

1. Repræsenterer klubben udadtil, bl.a. ved chartring af nye klubber i zonen, eller når der skal overrækkes penge til humanitære formål.
2. Deltager så vidt muligt i zone-, præsident-, midtvejs-, distrikts- og årsmøder.
3. Har pligt til at holde sig orienteret om, hvad der sker i Lions på nationalt og internationalt plan og formidle det videre til medlemmerne.
4. Nedsætter diverse udvalg, såvel permanente som ad hoc i samarbejde med bestyrelsen.
5. Har det overordnede ansvar for afvikling af møder i bestyrelse og klubben og forbereder sammen med sekretæren dagsorden til bestyrelses- og klubmøder.
6. Har det overordnede ansvar for det sociale liv i klubben, herunder huske fødsels- og andre mærkedage blandt medlemmerne.
7. Står for den ceremonielle del, når nye medlemmer optages i klubben.
8. Træffer sammen med bestyrelsen den endelige beslutning om, hvem der tildeles støtte.
9. Fremlægger tiltrædelsestale under pkt. eventuelt på generalforsamlingen eller ved førstkommende klubmøde.
10. Aflægger beretning ved den årlige generalforsamling.
11. Forestår salget af Convention- og Europaforumlodsedler.
12. Er berettiget til at deltage i alle udvalgsmøder.

Pastpræsidenten:

1. Træder ved præsidentens forfald i dennes sted.
2. Er formand for medlemsudvalget.

Vicepræsidenten:

1. Forbereder sig til præsident året og skal derfor sørge for at samle viden og sættes sig ind i tingene.
2. Træder i præsidentens sted, såfremt både præsident og pastpræsident har forfald.
3. Deltager så vidt muligt i vicepræsidentskole/skole for kommende præsidenter.

Klubmesteren:

1. Modtager afbud til klubmøde efter aftale med programudvalg eller bestyrelse, afhængig af hvem der er ansvarlig for tilrettelæggelsen. Ved for sent afbud betales for kuvertpris. Her kan det blive aktuelt at lægge ud og senere kræve beløbet op.
2. Holder "mandtal", før klubmødet begynder, og sørger for, at bordkort med numre uddeles, så man kommer til at sidde tilfældigt.
3.  Ordstyrer ved det ordinære klubmøde og ved diskussioner i øvrigt. Altid i tæt samarbejde med præsidenten.
4. Føre fremmødeliste og ved behov beregne klubbens mødeprocent.

Klubkassereren:

1. Fører regnskab vedrørende klubbens administration, og administrerer kasse-beholdningen.
2. Udarbejder regnskab for klubbens administration og fremlægger det i revideret stand til godkendelse på generalforsamlingen.
3. Udarbejder budget for det kommende klubår til fremlæggelse på generalforsamlingen.
4. Foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne på baggrund af fuldmagt udstedt af bestyrelsen.
5. Har ansvar for betaling af afgifter/indmeldelsesgebyrer til LCI og distrikt
6. Opkræver kontingent 2 gange årligt.
7. Varetager kontrollen med effekter erhvervet med videresalg til medlemmerne for øje, samt sørger for afregning og genbestilling heraf.
8. Deltager så vidt muligt i kassererskolen.

Aktivitetskassereren:

1. Fører regnskab med aktivitetskassens midler, og administrerer kasse-beholdningen.
2. Udarbejder regnskab for klubbens aktiviteter og fremlægger det i revideret stand til godkendelse på generalforsamlingen.
3. Modtager indbetalinger fra aktiviteter og betaler regninger, der vedrører samme på baggrund af fuldmagt udstedt af bestyrelsen.
4. Indsende opgørelse over anvendte aktivitetsmidler for hvert regnskabsår (der bliver sendt et skema fra rådskassereren).
5. Deltager så vidt muligt i kassererskolen.

Sekretæren:

1. Har ansvar for, at vedtægter ajourføres.
2. Udsender efter aftale med præsidenten dagsorden til bestyrelsesmøder senest 1 uge før mødernes afholdelse.
3. Udsender referater fra bestyrelsesmøder til alle medlemmer.
4. Udsender referater fra klubmøder til alle medlemmer samt til DG, DS, PR i distriktet, VDG og ZF2 via Lions Office (KlubIntra'en).
5. Videresender referater, relevante meddelelser m.v.
6. Deltager evt. i sekretærskolen.

KLOA (Klub Lions Office Administrator)

1. Ansvarlig for, at medlems-/adresse-/udvalgslister og selvbiografier er ajourførte.
2. Sørger for medlemsind-/udmeldelse i Lions Office.
3. Indberetter nye tjenestemænd i næste klubår på Lions Office senest 30. april.
4. Er superbruger på Lions Office, herunder indberetning af adresseændringer m.v., såfremt der modtages besked herom fra et medlem, der ikke selv ønsker at foretage ændringen.

KCMS (klubhjemmesideredaktør)

Ansvarlig for opdatering af klubbens hjemmeside.

Tailtwisteren:

1. Udpeges af præsidenten for en kortere eller længere periode.
2. Pålægger bøder og indkasserer beløbene, der straks lægges i "Løven" og snarest muligt derefter indsættes på klubkontoen.


Udvalgsformændene:

1. Har ansvar for arbejdstilrettelæggelsen i det pågældende udvalg, herunder at der afholdes relevante møder.
2. Har ansvar for, at der udarbejdes referater fra møderne samt at disse sendes til alle i klubben samt lægges ind på KlubIntra'en - evt. via sekretæren eller klubbens KLOA.
3. Har ansvar for, at der videregives ajourført "drejebog" for det pågældende udvalg til næste udvalgsformand.

Følg Lions