Lions Holstebro KarolineForsideKlubbenScrapbogVi støtterAktiviteterLinks 
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

 Klubbens vedtægter er i overensstemmelse med "Lions International, Multipeldistrikt 106, Danmark".

§ 1 Tilknytning til Lions Club International.
Klubben er godkendt af The International Association of Lions Clubs og tilknyttet denne sammenslutning og er således forpligtet til at overholde sammenslutningens love og vedtægter som indeholder bestemmelser bl.a. om sammenslutningens formål, medlemsskab i klubberne, repræsentation på distriktsmøderne, betaling af kontingent samt foretagelse af visse løbende indberetninger.

§ 2 Klubbens navn og område.
Klubbens navn er Lions Club Holstebro Karoline, og dens område i henhold til artikel III stk. 3 i Lions Internationale lov er Holstebro Kommune.

§ 3 Optagelse af medlemmer.
Kun myndige personer, som nyder god anseelse i lokalsamfundet, kan blive medlem af en retmæssig chartret lionsklub. Medlemskab kan kun opnås efter indbydelse (Fra LCI love Artikel VIII stk. 2.)
Hvis et lionsmedlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans / hendes lions etiske kvalifikationer og humanitære engagement, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse.
Alle forhandlingerne vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.
Inden anmeldelsen til Lions Club International skal tiltrædelsesafgiften og medlemskontingentet være betalt.

§ 4 Transfer af medlemmer.
Overflytning af et nyt medlem finder typisk sted, hvis en Lion flytter fra en by til en anden. Der kan da søges optagelse i en Lions club i den nye by. Et sådant medlem betragtes som transfer medlem.
Reglerne for optagelse af et transfer medlem er i princippet de samme som for optagelse af et nyt medlem, dog kan et transfer medlem selv søge om optagelse i klubben.
Ansøgning om optagelse i klubben behandles i medlemsudvalget, der evt. indhenter udtalelse fra transfermedlemmets tidligere klub.
Præsidenten bekendtgør det ønskede medlemsskab på et klubmøde. Indsigelse skal som ved nye medlemmer tilgå præsidenten senest 14 dage efter klubmødet. Herefter beslutter bestyrelsen, om medlemsskabet kan godkendes, og transfer medlemmet orienteres af præsidenten om resultatet.
Medlemmet er inden for Lions systemet (acciennitet) i max. 6 mdr., og der skal i denne periode ikke betales indmeldelsesgebyr.

§ 5 Kontingent.
Ved optagelse i klubben betales det af den internationale bestyrelse fastsatte indmeldelsesgebyr, jfr. artikel VIII stk. 1 i den internationale lov.
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales halvårsvis forud med forfaldsdatoer 1. januar og 1. juli.
Kontingentet anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter og klubbens afgift til Lions International, multipeldistriktet og deldistriktet, og dets størrelse skal fastlægges under hensyn hertil. Kontingentstørrelsen fastlægges på den ordinære generalforsamling.
Såfremt et medlem optages i løbet af en kontingentperiode, betales der kontingent for antal hele måneder frem til næste kontingentindbetaling. En måned andrager 1/12 af kontingentet.

§ 6 Udmeldelse.
Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til præsidenten eller sekretæren, men det fritager ikke for at betale forfaldent kontingent eller andre afgifter til klubben.
Udmeldelse skal foreligge senest 1 måned før kontingentets forfaldsdato, idet afgiften forfalder til deldistrikt, multipeldistrikt og Lions International.
Et udmeldt medlem er forpligtet til at aflevere ting, der tilhører klubben samt at undlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller andre kendetegn.

§ 7 Udelukkelse.
Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelser udelukkes af klubben når medlemmet
- trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale forfaldent kontingent
- uden at melde forfald er udeblevet fra tre på hinanden følgende klubmøder eller fra 6 klubmøder inden for et klubår
- i væsentlig grad tilsidesætter sine pligter over for den internationale sammenslutning, særligt ved at virke imod Lions Internationals formål
- uden fyldestgørende grund nægter at yde personlig bistand til klubbens aktiviteter.
Udelukkelse kræver enstemmighed i bestyrelsen og skal godkendes på et klubmøde med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
Inden beslutningen om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om den foreliggende risiko for udelukkelse og derved give medlemmet mulighed for selv at udmelde sig.
Udelukkede medlemmer er forpligtet som udmeldte medlemmer i henhold til § 6.

§ 8 Generalforsamling.
Generalforsamling indkaldes af præsidenten med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til hvert enkelt medlem.
Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes af klubbens sekretær og underskrives af dirigenten.
Beslutninger træffes af de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved vedtægtsændringer, jfr. § 14.

Stk. 2 - Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den 16. april efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.
3. Klubkassereren fremlægger foreløbigt regnskab for klubbens administration for regnskabsåret (1.4. - 31.3.) samt budget for det kommende klubår.
4. Aktivitetskassereren fremlægger foreløbigt regnskab for klubbens aktiviteter for regnskabsåret (1.4. - 31.3.).
5. Bestyrelsen stiller forslag om størrelse af kontingent for det kommende klubår.
6. Valg af præsident.
7. Lige år: Valg af klubkasserer, ulige år: Valg af aktivitetskasserer.
8. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af to revisorer.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. marts.
Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, dirigenten bestemmer.
Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30. juni, kassererne dog for en 2-årig periode.
Alle valg skal ske skriftligt.
Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte bestyrelse personer til klubbens særlige poster, herunder formændene for de permanente udvalg.

Stk. 3 - Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, hvis en trediedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er modtaget.


§ 9 Administrative forhold.

Stk. 1 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender inden for de grænser, der fastsættes af Lions Club International gennem love og bekendtgørelser.

Stk. 2 - Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben og klubbens præsident er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte og udtale sig om anliggender, som den fremlægger til beslutning på et klubmøde.
Den sidst afgåede præsident fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse, men har kun stemmeret, når stemmerne står lige.
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum mindst én gang om måneden efter præsidentens bestemmelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen stiller forslag om, hvem der skal være præsident, vicepræsident, sekretær, klubkasserer, aktivitetskasserer og klubmester.
Bestyrelsen består af pastpræsident, præsident, vicepræsident, sekretær, klubkasserer, aktivitetskasserer og klub­mester.
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens fane.

Stk. 3 - Aktivitetskassen
Klubben skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttigt arbejde oprette en aktivitetskasse. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det/de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål. Underskud på aktiviteter kan ikke bogføres på aktivitetskontoen. Underskud betales af klubkassen.
Præsidenten er berettiget til at disponere over et beløb på indtil 2.000 kr. af aktivitetskassens midler, når afventning af et klubmødes beslutning vil forringe betydningen af den ydede hjælp. Oplysning om dispositionen skal gives på det følgende klubmøde.


Stk. 4 - Klubkassen
Klubben skal til administration af medlemmernes kontingent oprette en klubkasse. Klubkassens midler kan kun anvendes til administration af klubben, eller til eventuel dækning af en underskudsgivende aktivitet.

Stk. 5 - Revisorer
Revisorerne reviderer såvel det administrative regnskab som regnskabet af aktivitetsmidlerne. De må påse, at der ikke blot foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, samt at midlerne er anvendt til de bestemte formål.
Regnskabsåret løber fra den 1. april til 31. marts.

Stk. 6 - Udvalg
Der er følgende permanente udvalg: Medlemsudvalg, programudvalg, aktivitetsudvalg og presse/IT-udvalg.
Bestyrelsen nedsætter herefter det nødvendige antal udvalg (permanente og ad hoc), herunder såvel administrative som aktivitetsudvalg, samt udpeger formanden for udvalgene. Permanente udvalg bør have et bestyrelsesmedlem som medlem.
Alle medlemmer, der ikke har andet specifikt hverv, bør være medlem af et permanent udvalg eller et ad hoc udvalg i løbet af klubåret, idet der dog tages hensyn til specielle arbejdsmæssige, familiemæssige og helbredsmæssige forhold.

§ 10 Fuldmagt.
Klubben kan forpligtes økonomisk af præsidenten i forening med et andet medlem af bestyrelsen, dog kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Den samlede bestyrelse udsteder specialfuldmagter til kassererne således, at kun kassererne kan hæve på klubbens respektive bankkonti.

§ 11 Hæftelse for klubbens forpligtelser.
Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

§ 12 Klubmøder.
Ordinært klubmøde afholdes 1 gang månedligt, 2. tirsdag i måneden. Juli og august er feriemåneder. Falder 2. tirsdag i måneden i en skoleferieuge (uge 7 og 42), afholdes klubmødet ugen før.
Herudover afholdes der udvalgsmøder efter udvalgenes beslutning.
Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med programudvalget dagsorden for hvert klubmøde, og programudvalget udsen­der mødeindkaldelse til medlemmerne. Bestyrelsen/sekretæren udsender separate mødeindkaldelser m.h.t.  generalforsamlinger i april og januarklubtrivselsaftener i ulige år.
På klubmødet træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne.
I tilfælde af betydningfulde afgørelser skal sagen behandles på to på hinanden følgende klubmøder.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære klubmøder.
Klubmødets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 13 Klubbens opløsning.
Klubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer som The International Association af Lions Club anser for tilstrækkelige, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love.
I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen, og klubbens almindelige formue skal tilbydes en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions Club, efter generalforsamlingens bestemmelse.
Den under en oprettet aktivitetskasse henhørende formue kan alene anvendes i henhold til § 9 stk. 3 enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger og lignende med formål svarende til de i § 9 stk. 3 nævnte.

§ 14 Vedtægtsændringer.
Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to trediedels majoritet, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om en vedtægtsændring samt hvilke forhold forslaget angår.


Bilag 1.

Medlemspolitik.
Ingen øvre grænse for antal medlemmer
Ingen alderskvotering.
Der optages kun kvinder.
Man skal være medlem i 1 år for at være sponsor for nye medlemmer.

Krav til nye medlemmer.
Positiv indstilling til samarbejdet, venskab og gensidig forståelse.
Positiv indstilling til humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt.
At være aktivt interesseret i samfundets kulturelle, sociale og moralske adfærd.

Optagelsesprocedure.
Sponsor bør uden at opfordre til medlemsskab forklare, hvad Lions står for og prøve at fornemme, om der er en positiv indstilling til organisationen.
En sponsor bør aldrig omtale for kandidaten, at vedkommende er foreslået som medlem eller invitere kandidaten til klubmøde med optagelse for øje, før kandidaten er gået igennem optagelsesproceduren.
Forslag om et nyt medlem meddeles til medlemsudvalget.
Forslaget behandles af udvalget og bliver på næste klubmøde forelagt medlemmerne. Sponsor må være forberedt på at besvare spørgsmål om det kommende medlem
Alle forhandlinger vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.
Præsidenten må gøre klubmedlemmerne opmærksomme på, at eventuelle indsigelser skal fremsættes til præsidenten inden 14 dage. I den forbindelse er det meget vigtigt, at sekretæren orienterer ikke-mødte medlemmer, der kan gøre indsigelser inden for samme tidsramme.
Hvis der indløber indsigelser, er det meget vigtigt, at indsigelsen af medlemsudvalget bliver betragtet som gyldig grund.

Forberedelse til optagelse.
Sponsor opfordrer det potentielle medlem til at blive optaget i klubben.
Sponsor sørger for, at kandidaten og også gerne dennes evt. ægtefælle, får en fyldestgørende information om Lions organisationen, Lions formål, hvilke aktiviteter, vi arbejder med, kontingentets størrelse og øvrige udgifter.
Er kandidaten efter orienteringen interesseret, og der ikke er kommet indsigelser, inviteres kandidaten med til førstkommende klubmøde for at få et indtryk af klublivet.
Vedkommende inviteres også med til udvalgsmøder i den gruppe, sponsor er medlem af.
Normalt er kandidaten med til 2-4 møder, men det er kandidatens eget valg, hvornår optagelse ønskes.
Når kandidaten giver udtryk for, at der ønskes optagelse, meddeler sponsor dette til præsidenten, hvorefter optagelse finder sted.

Optagelsesceremoni.
Klubmester beder det nye medlem, sponsor og præsidenten træde op, og fanen rejses.
Derefter beder klubmesteren de tilstedeværende rejse sig op og tænde lysene. Forinden har klubmesteren sikret sig, at alle formalia er i orden, såsom emblemer, velkomstmappe, papirer til underskrift og blomster.
Herefter foretager præsidenten optagelsesceremonien.
Efter velkomstsangen er det skik, at alle tilstedeværende går op og ønsker den nyankomne velkommen i klubben.
Efter optagelsen skal det nye medlem om ønsket have mulighed for at præsentere sig i et kort indlæg.
Der sendes 1 fl. vin med hjem til evt. ægtefælle/samlever.

Efter optagelsen.
Medmindre præsidenten træffer anden beslutning, følger det nye medlem sin sponsor resten af klubåret, dvs. er medlem af den gruppe, hvor sponsor fungerer. Sponsor (og de øvrige medlemmer) har pligt til at påse, at det nye medlem føler sig godt tilpas ved klubmøderne
Det påligger klubmesteren altid at placere sponsor og et nyt medlem sammen i den periode, det nye medlem føler behov for det.
Sponsor må kommentere mødets afvikling uden bødeforlæg.

Inden anmeldelse til Lions Club International skal tiltrædelsesafgift og medlemskontingent være betalt.
Det nye medlem forpligter sig i videst muligt omfang til at deltage i møde for nye Lions.


Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling d. 13. april 2005.
Vedtægter revideret (§ 3) på ordinær generalforsamling d. 12. april 2011.
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 2 og 6) på ordinær generalforsamling d. 9. april 2013.
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 3 og 6) på ordinær generalforsamling d. 8. april 2014.
Vedtægter revideret (§ 9, stk. 2, § 12 og Bilag 1) på ordinær generalforsamling d. 14. april 2015.
Vedtægter revideret (§ 12) på ordinær generalforsamling d. 11. april 2017.
 

 

 

 

 

 

 
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark